Prima Organele electorale

Organele electorale

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

În sistemul organelor electorale, Comisia Electorală Centrală este organul electoral ierarhic superior care activează permanent. Ea este o autoritate publică independentă și apolitică, înființată pentru realizarea politicii electorale, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor, supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Actuala componență a Comisiei Electorale Centrale este constituită din nouă membri care, începând cu anul 2023 în baza noului Cod electoral nr. 325/2022, activează permanent.  Până în anul 2023 doar trei membri activau permanent. Mandatul actualei componențe a început la 16 septembrie 2021 și va dura 5 ani.
După ce actuala componență își va încheia mandatul, se vor aplica prevederile noului Cod electoral, conform cărora Comisia va fi constituită numai din 7 membri.

Mandatul Comisiei va fi de 6 ani.
Mai multe informații, găsiți pe www.cec.md la rubrica „Despre CEC”

Comisia Electorală Centrală constituie consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea, care activează permanent și sunt formate dintr-un număr impar de membri, de cel puțin 7 și de cel mult 11 persoane. În componența consiliului, cu statut permanent, activează președintele. Pentru funcția de membru al consiliului electoral de orice nivel se desemnează persoane care au urmat cursuri de instruire în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral și dețin certificate de calificare. Candidaturile pentru consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea propuse de către judecătoriile și consiliile locale trebuie să aibă studii superioare juridice sau în domeniul administrației publice.

În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al referendumurilor republicane, pentru secțiile de votare organizate în străinătate și pentru secțiile de votare unde se vor prezenta alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, Comisia formează câte un consiliu electoral de circumscripție distinct, cu sediul în municipiul Chișinău.

Mai multe informații – Codul electoral, Capitolul III, Secțiunea a 2-a, art.34

Consiliul Electoral Central al Găgăuziei este parte a sistemului organelor electorale ale Republicii Moldova.

Componența acestuia se aprobă de Adunarea Populară a Găgăuziei. Președintele și secretarul se aleg de membrii Consiliului.

Mai multe detalii vedeți în Codul electoral, Capitolul III „Organele electorale”, secțiunea a 2-a, art. 36.

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile electorale de circumscripție constituie birouri electorale ale secțiilor de votare cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puțin 5 și cel mult 11 persoane.

Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puțin 5 și cel mult 15 persoane. Membrii biroului electoral al secției de votare din străinătate se propun de către subiecții cu acest drept.

În cazul constituirii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, competența de a propune candidaturile membrilor acestor birouri aparține organului administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază se află sediul secției de votare respective.

Mai multe detalii despre modul de constituire vedeți în Regulamentul de activitate al biroului electoral al  secției de votare 

Atribuțiile biroului electoral al secției de votare

În perioada sa de activitate, biroul electoral al secției de votare exercită următoarele atribuții:

 1. recepționează și păstrează listele electorale, asigură integritatea acestora și accesul la datele din acestea;
 2. examinează solicitările în legătură cu erorile din listele electorale, efectuează modificările necesare în acestea și eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor;
 3. întocmește liste electorale suplimentare și cele privind votarea la locul aflării;
 4. stabilește tirajul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite pentru secția de votare din țară;
 5. asigură recepționarea, păstrarea și integritatea buletinelor de vot, a certificatelor pentru drept de vot și a altor documente (materiale) electorale necesare organizării activității acestuia și desfășurării procedurilor electorale;
 6. desemnează membrii pentru degrevare sau, după caz, convocare, propune consiliului electoral de circumscripție personalul pentru angajarea/numirea în funcție în aparatul de lucru al biroului electoral;
 7. confirmă reprezentanții concurenților electorali/participanților la referendum în cadrul biroului electoral respectiv;
 8. afișează la sediul biroului electoral listele de candidați;
 9. comunică alegătorilor care își au domiciliul sau reședința temporară în raza teritorială a secției de votare data și locul votării, precum și sediul secției de votare;
 10. asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor și a cabinelor de vot, păstrarea și integritatea ștampilelor electorale, precum și a altui echipament electoral necesar, conform procedurii stabilite de comisie;
 11. organizează votarea în ziua stabilită pentru desfășurarea alegerilor;
 12. ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secțiilor de votare;
 13. totalizează voturile în secția de votare, întocmește procesele-verbale și rapoartele și le remite, împreună cu alte documente (materiale) electorale, consiliului electoral de circumscripție;
 14. sistematizează și remite consiliului electoral de circumscripție informații despre deschiderea secției de votare, datele privind participarea la votare, precum și datele necesare pentru stabilirea rezultatelor preliminare ale alegerilor, prin intermediul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” și al altor mijloace;
 15. asistă organele electorale ierarhic superioare în procesul de realizare a atribuțiilor de supraveghere și control în domeniul finanțării campaniilor electorale. 

Mai multe detalii despre atribuțiile biroului electoral al secție de votare vedeți în Secțiunea 3 din Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare 

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY