Prima Organele electorale

Organele electorale

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Comisia Electorală Centrală este o instituţie publică permanentă fondată în vederea realizării politicii electorale, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

Mai multe informații, gășiți pe www.cec.md

În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală constituie, cu cel puţin 50 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliile electorale de circumscripţie în condiţiile art.28, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sunt cele expuse la art.29, ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.

Pentru secţiile de votare pentru localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală va forma un consiliu electoral distinct, cu sediul în municipiul Chişinău, care va asigura organizarea proceselor electorale pentru secțiile de votare constituite pentru localităţile din stânga Nistrului (Transnistria).

Mai multe informații – Codul Electoral, Titlul IV Alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.

 

 

 

Pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare.

Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători.

În cazul alegerilor locale, nu pot fi membri ai consiliilor şi birourilor electorale (în aceeași circumscripție) următoarele categorii de cetăţeni:

  • soţul/soţia candidatului;
  • rudele de gradul întîi (părinţii, copiii) şi de gradul doi (fraţii/surorile, buneii, nepoţii de la copii) ale candidatului la alegeri;
  • afinii: rudele de gradul întîi (părinţii, copiii) şi de gradul doi (fraţii/surorile, buneii, nepoţii de la copii) ale soţului/soției candidatului la alegeri.

Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare:

a) păstrează listele electorale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;

b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale, efectuează modificările necesare în acestea şi eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor;

c) întocmeşte liste electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale de bază;

d) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării, asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;

e) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;

f) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, ale căror copii se anexează la raportul biroului;

g) remite consiliului electoral de circumscripţie datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;

h) exercită şi alte atribuţii în condiţiile Codului electoral;

i) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia din Registrul de stat al alegătorilor şi listele electorale.

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY