Prima DEX electoral

DEX electoral

afişe electorale – apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală

agitaţie electorală – acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali

alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot

Registrul de stat al alegătorilor – sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în baza Registrului de stat al populaţiei, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege

alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare

alegeri generale – orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării

alegeri anticipate – alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale

bloc electoral – uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii socialpolitice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi

campanie electorală – perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării

candidat – persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, a blocurilor electorale

candidat independent – persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte organizaţii social-politice şi de blocurile electorale

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral – subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Centrale în scopul sporirii calificării funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral

circumscripţie electorală – unitate electorală administrativă în care se organizează şi se desfăşoară alegerile şi referendumurile

circumscripţie naţională – circumscripţie electorală de nivel naţional în care se organizează şi se desfăşoară alegerile deputaţilor în Parlament în baza votului reprezentării proporţionale pe listele de partid

circumscripţie uninominală – circumscripţie electorală în care se organizează şi se desfăşoară alegerile unui singur mandat de deputat în Parlament în baza votului majoritar

Cod de conduită – convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali

concurenţi electorali:
– partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare în circumscripţia naţională;
– candidaţii pentru funcţia de deputat în Parlament, desemnaţi de partidele politice, de alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale, sau candidaţii independenţi, înregistraţi de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale;
– candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor prezidenţiale;
– partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale

contestaţie – cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri sau acţiuni

Comisia Electorală Centrală – organ de stat independent, înfiinţat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

desemnarea candidaţilor – procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii socialpolitice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii socialpolitice, ale blocurilor electorale, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor

domiciliu – loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate

declaraţie de şedere – procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor

drept electoral – drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit

educaţie electorală – activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi

finanţarea campaniilor electorale – finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către stat, persoane fizice şi/sau juridice

finanţarea partidelor politice – finanţarea directă şi/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice şi/sau juridice

funcţionar electoral – persoană fizică care activează sau a activat, în condiţiile prezentului cod, în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al biroului electoral al secţiei de votare

grup de iniţiativă – grup constituit din cetăţeni cu drept de vot şi înregistrat în condiţiile prezentului cod de către Comisia Electorală Centrală pentru colectarea semnăturilor în susţinerea unui candidat la funcţie electivă sau în vederea iniţierii referendumului

listă de candidaţi – listă a candidaţilor desemnaţi de partide, de alte organizaţii socialpolitice, de blocurile electorale pentru a participa la alegeri

listă electorală – listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare

listă electorală suplimentară – listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise în listele electorale principale

listă de subscripţie – listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un oarecare candidat la alegeri sau iniţierea referendumului

localitate – unitate administrativ-teritorială organizată conform legii (raion, municipiu, oraş, sector, sat (comună), unitate administrativ-teritorială cu statut special)

minim de locuri speciale de afişaj electoral – locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2 . Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi

observatori naţionali – reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de organele electorale în condiţiile prezentului cod

observatori internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală

Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali – organ constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală în perioada electorală în scopul acordării de asistenţă necesară observatorilor internaţionali pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare a alegerilor

organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor

organizaţii social-politice – partide, fronturi, ligi, mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice

partide – asociaţii benevole ale cetăţenilor, constituite şi înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice

perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele alegerilor sînt confirmate de către organele competente, dar nu mai mare de 90 de zile

persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale – reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali în organele electorale, observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie, observatori acreditaţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă

rapoarte privind finanţarea campaniilor electorale – rapoartele concurentului electoral privind fluxul mijloacelor băneşti, inclusiv mijloacele financiare acumulate, sursele de provenienţă a acestora şi cheltuielile efectuate în campania electorală

referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultare a cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit

Registrul funcţionarilor electorali – sistem de evidenţă (bază de date personale) la nivel naţional a funcţionarilor electorali, întocmit de Comisia Electorală Centrală, în care se indică numele şi prenumele acestora, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, telefonul de contact, domiciliul, cine i-a desemnat, iar în cazul participării la alegeri, se indică data desfăşurării alegerilor şi calitatea deţinută în organele electorale

reşedinţă – loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate

revocare – retragere de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupă o funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local.

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY